Capítol 4. Xarxes

Networks consist of two or more devices, such as computer systems, printers, and related equipment which are connected by either physical cabling or wireless links for the purpose of sharing and distributing information among the connected devices.

Aquesta secció proporciona informació general i específica referent a les xarxes. Inclou un resum dels conceptes relacionats amb les xarxes i una descripció detallada dels protocols de xarxa més populars.