Crèdits i llicència

This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the contributors page

Aquest document està publicat sota la Llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).

Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.

Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER UN FI PARTICULAR, COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

A copy of the license is available here: Creative Commons ShareAlike License.